इयत्ता चौथी – परिसर अभ्यास २- प्रश्न सराव- मराठी माध्यम

१. प्राण्यांचा जीवनक्रम८. मोलाचे अन्न१५. माझा जिल्हा माझे राज्य
२. सजीवांचे परस्परांशी नाते९. हवा१६. दिवस व रात्र
३. साठवण पाण्याची१०. वस्त्र१७. माझी जडणघडण
४. िपण्याचे पाणी११. पाहू तरी शरीराच्या आत१८. कुटुंबात आणि शेजारात होत असलेले बदल
५. घरोघरी पाणी१२. छोटे आजार, घरगुती उपचार१९. माझी आनंददायी शाळा
६. अन्नातील विविधता१३. िदशा व नकाशा२०. माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता
७. आहाराची पौष्टिकता१४. नकाशा आणि खुणा२१. समूहजीवनासाठी व्यवस्थापन
२२. वाहतूक व संदेशवहन
२३. नैसर्गिक आपत्ती
२४. आपण परिसर धोक्यात आणत आहोत का ?

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.