इयत्ता पहिली – गणित – प्रश्न सराव- मराठी माध्यम

१. लहान – मोठा१८. चढता – उतरता क्रम३५. बेरीज – २० पर्यंतची
२. मागे – पुढे१९. चला, बेरीज करूया३६. बेरीज- पुढे मोजून
३. वर – खाली .२०. चला, वजाबाकी शिकू३७. आकृतिबंध
४. आधी – नंतर२१. १०ची ओळख व लेखन३८. आत – बाहेर, रुंद – अरुंद
५. एक – अनेक२२.दशक समजून घेऊ३९. आकार ओळख
६. फरक ओळखा२३. ११ ते २० ची ओळख व लेखन४०. लांब – आखूड
७. १ ची ओळख व लेखन२४.दशक उडी४१. सर्वांत लांब – सर्वांत आखूड
८. २ ची ओळख व लेखन२५. नाणी – नोटा४२. उंच – ठेंगणा
९. ३ ची ओळख व लेखन२६. २१ ते ३० ची ओळख व लेखन४३. सर्वांत उंच – सर्वांत ठेंगणा
१०. ४ ची ओळख व लेखन२७. ३१ ते ४० ची ओळख व लेखन४४. जड – हलका
११. ५ ची ओळख व लेखन२८. ४१ ते ५० ची ओळख व लेखन४५. दूर – जवळ
१२. ६ ची ओळख व लेखन२९. ५१ ते ६० ची ओळख व लेखन४६. डावा – उजवा
१३. ७ ची ओळख व लेखन३०. ६१ ते ७० ची ओळख व लेखन४७. कमी वेळ – जास्‍त वेळ
१४. ८ ची ओळख व लेखन३१. ७१ ते ८० ची ओळख व लेखन४८. कशानंतर काय ?
१५. ९ ची ओळख व लेखन३२. ८१ ते ९० ची ओळख व लेखन४९. चला, मोजूया
१६.शून्याची ओळख व लेखन३३. ९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन५०. सप्ताहाचे वार
१७. कमी – जास्त३४. शतकाची ओळख५१. काय समजते पाहू
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.