काना ची ओळख | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

2. खालील प्रत्येक चित्रात कोणते समान अक्षर आहे?

 
 
 
 

3. आ’ हे अक्षर खालीलपैकी कोणत्या शब्दात आहे?

 
 
 
 

4. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

5. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

6. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

7. खालील उभ्या रेषेला काय म्हणतात?

 
 
 
 

8. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

9. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

10. खालील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.