जोडाक्षरे | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1.
मुलांना मजा कशाने आली ?

 
 
 
 

2.
पतंग कोण उडवत होती ?

 
 
 
 

3.
मुलांनी काय उडवायचे ठरवले?

 
 
 
 

4.
गोलातील अक्षराला गोलाबाहेरील अक्षर जोडून कोणता शब्द तयार होणार नाही?

 
 
 
 

5.
मांजा कोणी धरला होता ?

 
 
 
 

6.
आकाश कसे दिसत होते?

 
 
 
 

7.
गोलातील अक्षराला गोलाबाहेरील अक्षर जोडून कोणता शब्द तयार होणार नाही?

 
 
 
 

8.
गोलातील अक्षराला गोलाबाहेरील अक्षर जोडून कोणता शब्द तयार होणार नाही?

 
 
 
 

9.
पतंगाचे सामान कोणी आणले?

 
 
 
 

10.
पतंग कोणी बनवले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.