माझा घोडा

टपटप टपटप टाकित टापा चाले माझा घोडा
पाठीवरती जीन मखमली पायि रुपेरी तोडा.
उंच उभारी दोन्ही कान
ऐटि त वळवी अपुली मान
मधेच केव्हा दुडकत दुडकत चाले थोडा थोडा.
घोडा माझा फार हुशार
पाठीवर मी होता स्वार
नुसता त्या ला पुरे इशारा, कशास चाबुक ओढा?
घोडा माझा घाली रिंगण
उखडुन टाकी सारे अंगण
काही त्या ला अडवि त नाही, नदी असो की ओढा.
सात अरण्ये , समुद्र सात
ओलांडि त हा एक दमात
आला आला माझा घोडा, आधी रस्ता सोडा.

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.