रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

2. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

3. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

4. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

5. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

6. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

7. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

8. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

9. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

10. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.