रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

2. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

3. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

4. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

5. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

6. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

7. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

8. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

9. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

10. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.