रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

2. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

3. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

4. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

5. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

6. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

7. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

8. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

9. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

10. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.