रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

2. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

3. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

4. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

5. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

6. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

7. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

8. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

9. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

10. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.