रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

2. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

3. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

4. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

5. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

6. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

7. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

8. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

9. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

10. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.