रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

2. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

3. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

4. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

5. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

6. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

7. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

8. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

9. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

10. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.