रेघ लहान झाली | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. बादशहाने रेघ लहान करायला कोणाला सांगितले?

 
 
 
 

2. बादशहाने रेघ लहान करताना काय करायचे नाही असे बिरबलाला सांगितले?

 
 
 
 

3. बादशहाने बोटाने रेघ कोठे मारली?

 
 
 
 

4. बिरबलाने रेघ लहान कशी केली?

 
 
 
 

5. लहान’ या शब्दाला विरुध्द शब्द कोणता?

 
 
 
 

6. अकबरासोबत फिरायला कोण गेले होते?

 
 
 
 

7. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील?

 
 
 
 

8. चतुर कोण आहे?

 
 
 
 

9. चालता चालता अचानक कोण थांबले?

 
 
 
 

10. बादशहा फिरायला कोठे गेले असतील हे कशावरून समजेल?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.