लोठेबाबा | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. कोणता शब्द ऐकल्यावर लोठेबाबांना घाम येतो?

 
 
 
 

2. पाच लीटर दुधासंगे दहा किलो …………..

 
 
 
 

3. काम शब्द ऐकताच येतो मला …………..

 
 
 
 

4. लोठेबाबा दिवसा किती तास झोपतात?

 
 
 
 

5. लोठेबाबा किती लिटर दुध पितात?

 
 
 
 

6. लोठेबाबा रात्री किती तास झोपतात?

 
 
 
 

7. दिवसा आठ तास कोण झोपते?

 
 
 
 

8. लोठेबाबा किती किलो पुऱ्या खातात?

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.