१०. वस्त्र | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. जुने कपडे देऊन त्या बदल्यात भांडी देणाऱ्या व्यावसायिक म्हणजे —-?

 
 
 
 

2. कपड्याच्या लगद्यापासून बनलेला कागद कशासाठी वापरला जातो?

 
 
 
 

3. अस्वच्छ कपडे धुण्यासाठी कसला वापर केला जातो?

 
 
 
 

4. जुन्या व फाटक्या कपड्यांच्या पुंर्वापाराने काय बनवता येते?

 
 
 
 

5. कपडे स्वच्छ करण्यासाठी वापरण्यात येणारी नैसर्गिक वस्तू कोणती?

 
 
 
 

6. पुढील पैकी सुयांच्या सहाय्याने विणलेल्या कापडाचा प्रकार कोणता?

 
 
 
 

7. कापड विन्यास आवश्यक ते धागे आपण कोठून मिळवू शकतो अयोग्य पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

8. कोणत्या सध्या यंत्राच्या सहाय्याने आपणास कापसा पासून सुत काढता येतो?

 
 
 
 

9. हवामान नुसार कपड्या मध्ये विविधता आढळते यानुसार अयोग्य जोडी ओळखा?

 
 
 
 

10. कपड्यांच्या लगद्यापासून —-तयार करता येते?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.