१०.संख्येचे विस्तारित रूप | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. ४५ या संख्या मधील ५ या अंकाची स्थानिक किंमत किती?

 
 
 
 

2. सत्तेचाळीस संख्या अंकात कशी लिहितात.

 
 
 
 

3. ६० +९ या विस्तारित रूपावरून तयार होणारी खालीलपैकी संख्या कोणती

 
 
 
 

4. ६५ ही संख्या अक्षरात कशी लिहितात

 
 
 
 

5. ७०+३ या विस्तारित रूपावरून तयार होणारी खालीलपैकी संख्या कोणती

 
 
 
 

6. ८७ या संख्या मधील ८ या अंकाची स्थानिक किंमत किती?

 
 
 
 

7. ३२ या संख्येचे विस्तारित रूप खालीलपैकी कोणते

 
 
 
 

8. ३९ ही संख्या अक्षरात कशी लिहितात

 
 
 
 

9. २० या संख्येचे विस्तारित रूप खालीलपैकी कोणते

 
 
 
 

10. पंच्याण्णव संख्या अंकात कशी लिहितात.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
1
Share