१२. छोटे आजार, घरगुती उपचार | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. घरगुती उपाय कोण सुचवतात?

 
 
 
 

2. कावीळ या आजाराचे दिसणारे लक्षण कोणते?

 
 
 
 

3. आरोग्य सेवेत पुढील पैकी कोणत्या व्यवस्थेचा समावेश होत नाही?

 
 
 
 

4. जखम झाली असतात कोणते औषध आपण त्यावर लावतो?

 
 
 
 

5. गटात न बसणारा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

6. काविळीसारख्या आजारात किती दिवसाची विश्रांती असावी?

 
 
 
 

Question 1 of 6

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.