१२. छोटे आजार, घरगुती उपचार | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. घरगुती उपाय कोण सुचवतात?

 
 
 
 

2. गटात न बसणारा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

3. कावीळ या आजाराचे दिसणारे लक्षण कोणते?

 
 
 
 

4. जखम झाली असतात कोणते औषध आपण त्यावर लावतो?

 
 
 
 

5. आरोग्य सेवेत पुढील पैकी कोणत्या व्यवस्थेचा समावेश होत नाही?

 
 
 
 

6. काविळीसारख्या आजारात किती दिवसाची विश्रांती असावी?

 
 
 
 

Question 1 of 6

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.