१२.बेरजेची गंमत | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. पुढे मोजून बेरीज करा. ७६ + ६ = ?

 
 
 
 

2. मागे मोजून वजाबाकी करा. ७१ – ४ = ?

 
 
 
 

3. पुढे मोजून बेरीज करा. ३९ + ६=

 
 
 
 

4. मागे मोजून वजाबाकी करा. ६४ – ६ = ?

 
 
 
 

5. पुढे मोजून बेरीज करा. ८८ + ५ =

 
 
 
 

6. मागे मोजून वजाबाकी करा. २३ – ६= ?

 
 
 
 

7. पुढे मोजून बेरीज करा. ५७ + ७=

 
 
 
 

8. मागे मोजून वजाबाकी करा. ९५ – ९= ?

 
 
 
 

9. पुढे मोजून बेरीज करा. ४५ + ५= ?

 
 
 
 

10. मागे मोजून वजाबाकी करा. ७६ – ६ = ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.