१३. स्वच्छतेचे प्रसारक संत गाडगेबाबा | इ. तिसरी |

1. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

2. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

3. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 

4. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 

5. वयाच्या कोणत्या वर्षी गाडगेबाबांनी घरादाराचा त्याग केला?

 
 
 
 

6. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

7. गाडगेबाबांनी सदावर्ते कोणत्या लोकांसाठी चालू केली?

 
 
 
 

8. गाडगे महाराजांचा जन्म कोठे झाला?

 
 
 
 

9. गाडगेबाबांच्या आई-बाबांनी त्यांचे कोणते नाव ठेवले होते?

 
 
 
 

10. गाडगेबाबांनी अनाथ अपंग लोकांसाठी काय चालू केले?

 
 
 
 

11. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

12. वडील वारल्यानंतर त्याची आई त्याला घेवून कोणाकडे गेली?

 
 
 
 

13. गाडगेबाबांची देवपूजा कोणती?

 
 
 
 

14. गाडगेबाबा कोठेही गेल्यावर तेथे स्वच्छता करणेसाठी काय मागत ?

 
 
 
 

15. डेबुला कशाची हौस होती?

 
 
 
 

16. गाडगेबाबा कीर्तन कोठे कोठे करायचे?

 
 
 
 

Question 1 of 16

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.