१६.शून्याची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. या पाटी मध्ये फळे किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

2. या झाडावर माकडे किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

3. या बस मध्ये विद्यार्थी किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

4. या काडीपेटी मध्ये काड्या किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

5. या बशी मध्ये लाडू किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

6. या चित्रामध्ये खंड्या पक्षी किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

7. या बसथांब्यावर प्रवासी किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

8. या बशी मध्ये लाडू किती आहेत ते सांग.

 
 
 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.