१८. कुटुंब आणि शेजारात होत असलेले बदल | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. पुढील पैकी कोणत्या करणा मुळे कुटुबातील सदस्यांना संख्येत वाढ किवा घट होत नाही?

 
 
 
 

2. एकमेकांना मदत करण्यासाठी एकमेकाच्या —-समजून घ्यायला हव्यात?

 
 
 
 

3. आपल्या कुटुबातील आणि परिसरातील व्यक्तीच्या समजून घेऊन त्यांना मदत करणे म्हणजे —–असणे होय?

 
 
 
 

4. नात्यागोत्याची अनेक माणसे मिळून —बनत असे?

 
 
 
 

5. स्थलांतरामुळे आपल्याला आपल्या देशातील —दर्शन होते?

 
 
 
 

6. वेळ प्रसंगी तातडीने आपल्याला मदतीला —-धावून येतात?

 
 
 
 

7. प्रत्येकाच्या कुटुबातील माणसांची संख्या —असते?

 
 
 
 

8. कोणत्या कारणामुळे आज जग जवळ आले आहे?

 
 
 
 

9. एकमेकांना —-केली कि कोणतीही गोष्ट यशस्वीपणे करता येते?

 
 
 
 

10. कुटुब व्यतिरिक्त आपला रोजचा सबंध —येतो?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.