२०. चला, वजाबाकी शिकू | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. पुढीलपैकी कोणत्या वजाबाकीचे उत्तर १ येईल?

 
 
 
 

2.

 
 
 
 

3. पुढीलपैकी कोणत्या पर्यायाचे उत्तर २ येणार नाही?

 
 
 
 

4. पुढीलपैकी कोणत्या वजाबाकीचे उत्तर ३ येईल?

 
 
 
 

5.

 
 
 
 

6.

 
 
 
 

7.

 
 
 
 

8.

 
 
 
 

9. पुढीलपैकी कोणत्या वजाबाकीचे उत्तर ३ येईल?

 
 
 
 

10.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.