२०. माझी जबाबदारी आणि संवेदनशीलता | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. आपल्या कुटुबातील आणि परिसरातील व्यक्तीच्या समजून घेऊन त्यांना मदत करणे म्हणजे —–असणे होय?

 
 
 
 

2. दृष्टिहीन व्यक्ती —–लिपीचा वापर करून लिहू वाचू शकतात?

 
 
 
 

3. आजारी मासानाची कोणाच्या सल्ल्यानुसार काळजी घ्यावी?

 
 
 
 

4. विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तीशी आपण —-वागले पाहिजे?

 
 
 
 

5. आपल्या आजी आजोबाना आपल्या बद्दल —-वाटत असते?

 
 
 
 

6. कोणत्या व्यक्तीसाठी खुणाची भाषा असते?

 
 
 
 

7. ब्रेल लिपीत प्रत्येक अक्षरासाठी काही —-असतात?

 
 
 
 

8. छोट्या मोठ्या दुखापतीवर प्रथमोचार करून आजारी माणसाला —घेऊन जावे?

 
 
 
 

9. पुढील पैकी कोणा विषयी आपण सर्वात कमी संवेदनशील असले तरी चालु शकेल?

 
 
 
 

10. दृष्टिहीन व्यक्ती —-काठीच्या मदतीने सार्वजनिक ठिकाणी मन मोकळेपणाने वावरू शकतात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.