२१. दोस्त | इ. तिसरी | मराठी Quiz | Onilne Test

1. वासराला शोधायला कोण जायचे?

 
 
 
 

2. वासराच्या नाळेत कोणाचा जीव अडकला आहे?

 
 
 
 

3. कवीचा जीव कोणात गुंतला आहे?

 
 
 
 

4. भिंगरीच्या पायाने कोण उंडारायचे?

 
 
 
 

5. कवी व वासरू दोघेही कशामुळे गुबगुबीत झाले?

 
 
 
 

6. कवीने साय कशाला म्हटले आहे?

 
 
 
 

7. कवीला आपले अंग चाटणारे वासरू केव्हा आठवते?

 
 
 
 

8. शाळेत जातांना कवीकडे कोण पाहते?

 
 
 
 

9. कवी कोणाला विसरू शकत नाही?

 
 
 
 

10. कवीचा दोस्त कोण आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.