२१.संख्यंचा लहानमोठेपणा | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : १३ , १५

 
 
 
 

2. 40 ही संख्या 31 पेक्षा किती ने मोठी आहे?

 
 
 
 

3. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : ११ , १२

 
 
 
 

4. 40 ही संख्या 20 पेक्षा किती ने मोठी आहे?

 
 
 
 

5. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर १३ [__] ८

 
 
 
 

6. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर ३ [__] ९

 
 
 
 

7. पुढील संख्येतील लहान संख्या ओळख : ४ , ९

 
 
 
 

8. ५० ही संख्या ४० पेक्षा किती ने मोठी आहे?

 
 
 
 

9. २५ ही संख्या २७ पेक्षा किती ने लहान आहे?

 
 
 
 

10. पुढील संख्येत लहान मोठेपणा ओळखा आणि < किंवा > यापैकी योग्य चिन्हाची निवड कर ३ [__] ५

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.