२१. १०ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. १ दशक = किती

 
 
 
 

2. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

3. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

4. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

5. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

6. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

7. १० एकक म्हणजे किती दशक

 
 
 
 

8. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

9. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

10. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.