२२.दशक समजून घेऊ | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

2. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

3. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

4. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

5. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

6. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

7. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

8. किती दशक ते सांगा

 
 
 
 

9. किती एकक ते सांगा

 
 
 
 

10. १० एकक म्हणजे किती दशक

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.