२२.संख्ये चे शेजारी : लगतची मागची | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. ४४ च्या लगतची मागची संख्या कोणती?

 
 
 
 

2. ७९ च्या लगतची पुढची संख्या कोणती?

 
 
 
 

3. १६ च्या लगतची मागची संख्या कोणती?

 
 
 
 

4. १९ च्या लगतची मागची संख्या कोणती?

 
 
 
 

5. ७८ च्या लगतची पुढची संख्या कोणती?

 
 
 
 

6. ९९ च्या लगतची मागची संख्या कोणती?

 
 
 
 

7. ५७ च्या लगतची पुढची संख्या कोणती?

 
 
 
 

8. ६६ च्या लगतची पुढची संख्या कोणती?

 
 
 
 

9. २९ च्या लगतची मागची संख्या कोणती?

 
 
 
 

10. ४२ च्या लगतची मागची संख्या कोणती?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.