२५. नाणी – नोटा | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्र बघ व नाणे ओळख.

 
 
 
 

2. एकूण किती रुपये झाले ते ओळख.

 
 
 
 

3. पतंगाची किंमत किती रुपये आहे?

 
 
 
 

4. चित्र बघ व नोट ओळख.

 
 
 
 

5. एकूण किती रुपये झाले ते ओळख.

 
 
 
 

6. अजहरने १० रुपयांची एक नोट व १० रुपयांचे एक नाणे देऊन वही घेतली,तर वहीची किंमत किती ?

 
 
 
 

7. पुस्तकाची किंमत किती रुपये आहे?

 
 
 
 

8. चित्र बघ व नाणे ओळख.

 
 
 
 

9. एकूण किती रुपये झाले ते ओळख.

 
 
 
 

10. चित्र बघ व नोट ओळख.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.