२५.संख्या वाचक (मूल्यवाचक) | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. ६, ४ या अंकापासून तयार होणारी सर्वांत लहान संख्या कोणती ?

 
 
 
 

2. ४, ८ या दिलेल्या अंकापासून तयार होणारी सर्वांत मोठी संख्या कोणती ?

 
 
 
 

3. ३०,२५, ७ या संख्यांचा चढता क्रम लावा

 
 
 
 

4. ६, ४ या अंकापासून तयार होणारी सर्वांत मोठी संख्या कोणती ?

 
 
 
 

5. ८, ३ या दिलेल्या अंकापासून तयार होणारी सर्वांत लहान संख्या कोणती ?

 
 
 
 

6. ३८, ४२, १७ या संख्या चढत्या क्रमाने लावा

 
 
 
 

7. २, ५ या दिलेल्या अंकापासून तयार होणारी सर्वांत मोठी संख्या कोणती ?

 
 
 
 

8. ३८, ४२, १७ या संख्या उतरत्या क्रमाने लावा

 
 
 
 

9. १२, २८, २५ या संख्यांचा चढता क्रम लावा

 
 
 
 

10. ४०, ७८, ९९ या संख्या उतरत्या क्रमाने लावा

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
1
Share