२८.खास बेरीज, हातच्याची | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. ५२+३९=___

 
 
 
 

2. ४२+३९=___

 
 
 
 

3. ५४+४६=___

 
 
 
 

4. ३७+१८=___

 
 
 
 

5. ३९+४१=___

 
 
 
 

6. ७५+१७=___

 
 
 
 

7. ३४+४८=___

 
 
 
 

8. ३२+२८=___

 
 
 
 

9. १५+१२=___

 
 
 
 

10. ४६+४७=___

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.
  • 1
    Share