२८.खास बेरीज, हातच्याची | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. ३७+१८=___

 
 
 
 

2. ७५+१७=___

 
 
 
 

3. ४६+४७=___

 
 
 
 

4. ३२+२८=___

 
 
 
 

5. ४२+३९=___

 
 
 
 

6. ३४+४८=___

 
 
 
 

7. ५४+४६=___

 
 
 
 

8. ५२+३९=___

 
 
 
 

9. ३९+४१=___

 
 
 
 

10. १५+१२=___

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.