२८. ४१ ते ५० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ५ दशक व 0 एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. पन्नास ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. सत्तेचाळीस ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

4. अठ्ठेचाळीस ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. ४ दशक व २ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. बेचाळीस ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

7. एकेचाळीस ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. ४ दशक व ५ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

9. ४ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. ४ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.