२८. ४१ ते ५० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ४ दशक व ४ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. ४ दशक व २ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

3. बेचाळीस ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

4. ४ दशक व ६ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

5. ५ दशक व 0 एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. चव्वेचाळीस ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

7. पन्नास ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. ४ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

9. ४ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. एकोणपन्नास ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.