२९. ५१ ते ६० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ५ दशक व ५ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. सत्तावन्न ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. चौपन्न ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

4. पंच्चावन्न ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. ५ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. ६ दशक व 0 एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

7. ५ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

8. बावन्न ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

9. ५ दशक व ६ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. अठ्ठावन ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.