३०. ६१ ते ७० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. सहासष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

2. ६ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

3. ६ दशक व ३ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

4. अडुसष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. सदुसष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

6. ६ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

7. बासष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. पासष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

9. ६ दशक व ६ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. ६ दशक व ४ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.