३०. ६१ ते ७० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. सत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

2. एकोणसत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. ६ दशक व ४ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

4. ६ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

5. ६ दशक व ५ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. सहासष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

7. चौसष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. बासष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

9. एकसष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

10. त्रेसष्ठ ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.