३१. ७१ ते ८० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ७ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. बहात्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. ७ दशक व ५ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

4. त्र्याहत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. ७ दशक व ८ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. एकोणऐशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

7. ७ दशक व ६ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

8. ७ दशक व २ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

9. शहाहत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

10. ७ दशक व ७ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.