३१. ७१ ते ८० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. त्र्याहत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

2. ऐशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. ८ दशक व ० एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

4. शहाहत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. एकोणऐशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

6. ७ दशक व ४ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

7. चौऱ्याहत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. अठ्ठ्याहत्तर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

9. ७ दशक व ८ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. ७ दशक व २ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.