३२. ८१ ते ९० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ८ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. पंच्याऐंशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. नव्वद ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

4. त्र्याऐंशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. ८ दशक व ३ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. ८ दशक व ४ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

7. अठ्ठ्याऐंशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. ८ दशक व ७ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

9. ८ दशक व ६ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. एक्याऐंशी ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.