३३. ९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ९ दशक व ७ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. ब्याण्णव ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. ९ दशक व ४ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

4. ९ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

5. नव्याण्णव ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

6. शहाण्णव ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

7. १० दशक व ० एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

8. ९ दशक व ८ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

9. ९ दशक व ३ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

10. ९ दशक व ६ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.