३३. ९१ ते ९९ ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ९ दशक व २ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

2. एक्याण्णव ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

3. शहाण्णव ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

4. शंभर ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

5. १० दशक व ० एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

6. ९ दशक व ७ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

7. अठ्ठ्याण्णव’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

8. ९ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

9. नव्याण्णव ‘ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

10. ९ दशक व ५ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.