३५. बेरीज – २० पर्यंतची | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. ८ + ८ = किती ?

 
 
 
 

2. पुढे मोजून बेरीज कर.

 
 
 
 

3. यशने किती पुस्तके वाचली होती?

 
 
 
 

4. ४ + १३ = किती ?

 
 
 
 

5. १२ + ३ = किती ?

 
 
 
 

6. १० + १० = किती ?

 
 
 
 

7. पुढे मोजून बेरीज कर.

 
 
 
 

8. पुढे मोजून बेरीज कर.

 
 
 
 

9. पुढे मोजून बेरीज कर.

 
 
 
 

10. पुढे मोजून बेरीज कर.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.