३७.गुणाकार पूर्व तयारी | इ. दुसरी Quiz | गणित online test

1. नऊ हे सहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

2. तीन हे पाच वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

3. चार हे सहा वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

4. सात हे दोन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

5. दोन हे तीन वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

6. पाच हे चार वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

7. दोन हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

8. सात हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

9. नऊ हे नऊ वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

10. आठ हे सात वेळा घेतले तर किती होतील ?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.