३. वर – खाली . | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्र बघ आणि खाली असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

2. चित्र बघ आणि वर असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

3. चित्र बघ आणि खाली असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

4. चित्र बघ आणि खाली असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

5. चित्र बघ आणि खाली असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

6. चित्र बघ आणि माकड “खाली” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

7. चित्र बघ आणि खाली असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

8. चित्र बघ आणि वर असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

9. चित्र बघ आणि वर असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

10. चित्र बघ आणि खाली असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.


Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.