३. साठवण पाण्याची | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. पुढील नदी धारणा पैकी चुकीची जोडी कोणती?

 
 
 
 

2. गटात नसलेला शब्द कोणता?

 
 
 
 

3. महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठ्याचे प्रमुख साधन कोणते?

 
 
 
 

4. नदीवर ——बांधल्याने कळव्या द्वारे शेतीला पाणी पुरवठा करता येतो?

 
 
 
 

5. उजनी धरण —-नदीवर आहे?

 
 
 
 

6. सखल भागात पाणी साचून —-तयार होतात?

 
 
 
 

7. पावसाचे जमिनीत मुरलेले पाणी कसे मिळवले जाते?

 
 
 
 

8. सांगली जिल्हातील आटपाडी गावात खूप —–आहेत?

 
 
 
 

9. कमी घेराची विहीर महणजे —–?

 
 
 
 

10. गोदावरी नदीवर —-धारण आहे?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.