३. साठवण पाण्याची | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. सखल भागात पाणी साचून —-तयार होतात?

 
 
 
 

2. पुढील नदी धारणा पैकी चुकीची जोडी कोणती?

 
 
 
 

3. पावसाचे जमिनीत मुरलेले पाणी कसे मिळवले जाते?

 
 
 
 

4. कमी घेराची विहीर महणजे —–?

 
 
 
 

5. आपल्याला —सर्व पाणी मिळते?

 
 
 
 

6. नदीवर ——बांधल्याने कळव्या द्वारे शेतीला पाणी पुरवठा करता येतो?

 
 
 
 

7. सांगली जिल्हातील आटपाडी गावात खूप —–आहेत?

 
 
 
 

8. महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठ्याचे प्रमुख साधन कोणते?

 
 
 
 

9. उजनी धरण —-नदीवर आहे?

 
 
 
 

10. गटात नसलेला शब्द कोणता?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.