४५. दूर – जवळ | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. खालील चित्रामधील उजवी बाजू कोणती?

 
 

2. रमापासून खालीलपैकी काय दूर आहे?

 
 

3. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या दूर आहे?

 
 

4. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या दूर आहे?

 
 

5. खालील चित्रामधील डावी बाजू कोणती?

 
 

6. खालील चित्रामधील डावी बाजू कोणती?

 
 

7. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या दूर आहे?

 
 

8. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या जवळ आहे?

 
 

9. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या जवळ आहे?

 
 

10. खालील चित्रामधील उजवी बाजू कोणती?

 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.