४. पिण्याचे पाणी | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. शुद्ध पाण्याला —–अयोग्य पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

2. आपण पाण्यातील सूक्ष्म जीव कोणत्या साधनाच्या वापराने बघू शकतो?

 
 
 
 

3. पुढील पैकी असा कोणता पदार्थ आहे जे पाण्यात विराघडत नाही?

 
 
 
 

4. पिण्यासाठी पाणी निर्धोक करण्याची कोणती पद्धत सूक्ष्म जीवांचा नायनाट करते?

 
 
 
 

5. कोणते सूक्ष्म जीव उपयोगी आहेत?

 
 
 
 

6. जर पाण्यात आपण गुळ विरघळ वाला तर त्याची चव —–लागेल?

 
 
 
 

7. सोडा वाटर ची बाटली उघळली असता ती फसफसून वर येते कारण —–त्यात —-हा वायू दाब देवून विरघळ लेला असतो?

 
 
 
 

8. आजारी व्यक्तीला रुग्णालयात दिले जाणारे सलाईन म्हणजे —-?

 
 
 
 

9. कोणत्या पदार्थ च्या वापरणे आपणास पाणी निवडता येते?

 
 
 
 

10.


Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.