४. पिण्याचे पाणी | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. शुद्ध पाण्याला —–अयोग्य पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

2. जल संजीवनीच वापर कोणत्या इलाजा साठी केला जातो?

 
 
 
 

3. पुढील पैकी पाण्यात बुडणारी वस्तू कोणती?

 
 
 
 

4. कोणत्या पदार्थ च्या वापरणे आपणास पाणी निवडता येते?

 
 
 
 

5. पुढील पैकी असा कोणता पदार्थ आहे जे पाण्यात विराघडत नाही?

 
 
 
 

6. पिण्यासाठी पाणी निर्धोक करण्याची कोणती पद्धत सूक्ष्म जीवांचा नायनाट करते?

 
 
 
 

7. आजारी व्यक्तीला रुग्णालयात दिले जाणारे सलाईन म्हणजे —-?

 
 
 
 

8. पाण्यातून सूक्ष्म जीव द्वारे कोणते साठीचे रोग पसरतात?

 
 
 
 

9. सोडा वाटर ची बाटली उघळली असता ती फसफसून वर येते कारण —–त्यात —-हा वायू दाब देवून विरघळ लेला असतो?

 
 
 
 

10. गटातील वेगळा असणारा पर्याय ओळखा?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.