५. एक – अनेक | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्र बघ आणि एक चित्र असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

2. चित्र बघ आणि “अनेक चित्र” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

3. चित्र बघ आणि “अनेक चित्र” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

4. चित्र बघ आणि एक चित्र असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

5. चित्र बघ आणि एक चित्र असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

6. चित्र बघ आणि एक चित्र असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

7. चित्र बघ आणि “अनेक चित्र” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

8. चित्र बघ आणि “अनेक चित्र” असणाऱ्या चित्रावर क्लिक कर.

 
 

Question 1 of 8

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.