८. मोलाचे अन्न | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. शरीराची सर्व कामे निट होण्यासाठी अन्न घटकाबरोबर कसली गरज असते?

 
 
 
 

2. अन्न शिजवताना कोणत्या साधनाचा वापर करून त्याची पौष्टिकता टिकवू शकते?

 
 
 
 

3. `दोन तीन पदार्थ एकत्र करून तयार केलेल्या कच्चा पौष्टिक पदार्थ कोणता?

 
 
 
 

4. पुढील पैकी कंद मूळ कोणते?

 
 
 
 

5. जीभे वरील छोट्या छोट्या उंचवट्यावर —–असे महणतात?

 
 
 
 

6. पुढील पैकी जोडी ओळखा?

 
 
 
 

7. गटात न बसणारा शब्द कोणता?

 
 
 
 

8. चीच ; आंबट , मेथीदाना ;?

 
 
 
 

9. पुढील पैकी कोणता अन्नपदार्थ जंगलातून मिळतो?

 
 
 
 

10. यातील वेगळा शब्द ओळखा?

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.