शालेय पोषण आहार (वार्षिक ताळमेळ सह )

0.00

MDM 6.2.1 साठी आज दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२२  रोजी नवीन अपडेट देत आहोत.

यामध्ये नवीन काय?

  • मागणी नुसार नवीन जादा प्रपत्र ब वाढवले आहे.
  • प्रपत्र मध्ये महिना आता ड्रॉप डाउन ने निवडू शकता. सध्या तो बदल केला आहे.

Buy now Read more