इयत्ता दुसरी | गणित | प्रश्न सराव |मराठी माध्यम

१.चला शोधूया वेगवेगळे आकार …….. १ २१.संख्यं ाचा लहानमोठेपणा …………… ३६ २.चला हाताळूया भौमिति क आकार ….. २ २२.संख्ये चे शेजारी : लगतची मागची ३.गंमत रेषेची………………………. ६ व पुढची संख्या ………………….. ३८ ४.चला ओळखूया भौमिति क आकृत्या …. ८ २३.संख्यां […]

Read more →

इयत्ता चौथी – परिसर अभ्यास २- प्रश्न सराव- मराठी माध्यम

१. प्राण्यांचा जीवनक्रम ८. मोलाचे अन्न १५. माझा जिल्हा माझे राज्य २. सजीवांचे परस्परांशी नाते ९. हवा १६. दिवस व रात्र ३. साठवण पाण्याची १०. वस्त्र १७. माझी जडणघडण ४. िपण्याचे पाणी ११. पाहू तरी शरीराच्या आत १८. कुटुंबात आणि […]

Read more →
error: तुम्ही या वेबसाईट वरील घटक कॉपी करू शकत नाही.