आई मला दे ना!

आई, मला छोटीशी बंदूक दे ना !
बंदूक घेईन । शिपाई होईन ।
ऐटीत चालीन । एक दोन तीन ।।१।।

आई, मला छोटीशी मोटार दे ना !
मोटार घेईन । ड्रायव्हर होईन ।
गावाला जाईन । पों पों पों ।।३।।

आई, मला छोटेसे वि मान दे ना !
वि मान घेईन । पायलट होईन ।
आकाशी जाईन । भर भर भर ।।४।।

आई, मला छोटीशी बाहुली दे ना !
बाहुली घेईन । ति जला मी सजवेन
ती संगे नाचेन । छुम छुम छुम ।।५।।

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.