इयत्ता दुसरी | गणित | प्रश्न सराव |मराठी माध्यम

१.चला शोधूया वेगवेगळे आकार …….. १२१.संख्यं ाचा लहानमोठेपणा …………… ३६
२.चला हाताळूया भौमिति क आकार ….. २२२.संख्ये चे शेजारी : लगतची मागची
३.गंमत रेषेची………………………. ६व पुढची संख्या ………………….. ३८
४.चला ओळखूया भौमिति क आकृत्या …. ८२३.संख्यां चा चढता व उतरता क्रम ……… ३९
५.संख्यां च्या जगात ………………… ९२४.चला, संख्या तयार करुया …………. ४१
६.संख्या वाचू-लि हूया ……………… १०२५.संख्या वाचक (मूल्यवाचक),
७.गट करून मोजणी ………………… १२२६.क्रमवाचक शब्द …………………. ४३
८.चि त्रात दाखवलेली संख्या …………. १३२७.मिळवू चि त्रातून माहिती ……………. ४६
९.स्थानि क कि ंमत म्हणजे काय ………. १५२८.खास बेरीज, हातच्या ची …………… ४८
१०.संख्येचे विस्तारित रूप ……………. १७२९.गोष्टीतील बेरीज-२……………….. ५१
११.टप्प्या ने संख्या मोजूया…………….. १९३०.वजाबाकीसाठी दशक सुटा करू ……. ५३
१२.बेरजेची गंमत ……………………. २०३१.ओळखूया, नाणी नोटा ……………. ५६
१३.बेरीज पुढे मोजून.…………………. २१३२.लांबी मोजूया ……………………. ५८
१४.बेरीज – बि नहातच्या ची……………. २३३३.वजन करूया ……………………. ६०
१५.शून्या ची बेरीज आणि वजाबाकी ……. २५३४.धारकता मोजूया …………………. ६२
१६.गोष्टीतील बेरीज-१………………. २६३५.माहि तीचे व्यवस्थापन …………….. ६४
१७.वजाबाकीने कमी करूया ………….. २७३६.आकृति बंध ……………………… ६६
१८.बेरीज – वजाबाकीची जोडी………… ३०३७.गुणाकार पूर्व तयारी ……………….. ६९
१९.गोष्टीतील वजाबाकी ……………… ३२३८.पाढे तयार करूया …………………. ७१
२०.वर् षाचे महि ने बारा …………………. ३३३९.गोष्टीतील गणि त …………………. ७६
फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.