क ची ओळख | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. खालील चित्राचे नाव पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

2. क’ हे अक्षर खालीलपैकी कोणत्या शब्दात आहे?

 
 
 
 

3. खालील सर्व शब्दात कोणते अक्षर समान आहे?

 
 
 
 

4. खालील चित्राचे नाव पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

5. खालील चित्राचे नाव पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 5

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.