पूर्णविरामची ओळख | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. चित्रात खालीलपैकी काय नसेल?

 
 
 
 

2. चित्रात खालीलपैकी काय नसेल?

 
 
 
 

3. शेवटी ‘ळी’ न येणारा शब्द पर्यायातून शोध.

 
 
 
 

4. चित्र बघ. चव सांग.

 
 
 
 

5. चित्रात खालीलपैकी काय नसेल?

 
 
 
 

6. चित्र बघ. चव सांग.

 
 
 
 

7. चित्रात खालीलपैकी काय नसेल?

 
 
 
 

8. चित्र बघ. चव सांग.

 
 
 
 

9. शेवटी ‘ळी’ न येणारा शब्द पर्यायातून शोध.

 
 
 
 

10. चित्र बघ. चव सांग.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.