वाचनपूर्व व लेखनपूर्व तयारी | इ. पहिली Quiz | बालभारती online test

1. वर्तुळातील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

2. चित्राचे योग्य नाव पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

3. वर्तुळातील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

4. चित्रात कोणत्या रेषा दिसत आहेत?

 
 
 
 

5. चित्रात कोणत्या रेषा दिसत आहेत?

 
 
 
 

6. चित्रातील शब्द पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

7. वर्तुळातील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

8. वर्तुळातील चित्र ओळखा.

 
 
 
 

9. चित्राचे योग्य नाव पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

10. चित्रातील शब्द पर्यायातून ओळखा.

 
 
 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.