२१. समूह्जीवानासाठी सार्वजनिक व्यवस्था

खाली दिलेल्या या घटकावर आधारीत प्रश्न व त्याचे चार पर्याय दिले आहेत. ज्यावेळी Next बटनावर क्लिक कराल त्याचवेळी पुढील प्रश्न दिसेल. प्रश्न व उत्तर त्याच त्या क्रमांकावर येणार नाहीत. दुसऱ्या वेळी जेव्हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न कराल त्यावेळी प्रश्न व उत्तराचा क्रमांक बदललेला दिसेल.

1. आपले पैसे सुरक्षित राहावे म्हणुन आपण पैसे कोठे ठेवतो?

 
 
 
 

2. नगराचा कारभार कोण पाहते ?

 
 
 
 

3. हरकारा म्हणजे कोण असे ?

 
 
 
 

4. सेवा पुरवणारे व्यवसाय कोणते ?

 
 
 
 

5. लोकांच्या सहकारातुन निर्माण झालेल्या संस्थाना काय म्हणतात?

 
 
 
 

6. निसर्गावर आधारित व्यवसाय कोणते ?

 
 
 
 

7. ग्रामपंचायत होण्यासाठी किती लोकसंख्या असावी लागते?

 
 
 
 

8. आपल्या महाराष्ट्राची निर्मिती केव्हा झाली?

 
 
 
 

9. महारष्ट्रात २०१० अखेर किती ग्रामपंचायत आहेत?

 
 
 
 

10. मोठया शहराचा कारभार कोण पाहते?

 
 
 
 

Question 1 of 10