२२. वाहतूक व संदेशवहन | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. पुढील पैकी —हे संदेश वाहनाचे अति आधुनिक साधन आहे ?

 
 
 
 

2. …………..मुळे अगदी कमी वेळात आपल्याला संदेश मिळणे शक्य झाले आहे ?

 
 
 
 

3. संदेशाची देवाण घेवाण करणाऱ्या साधनान काय म्हणतात ?

 
 
 
 

4. ………………..हे संदेश वाहनाचे साधन आहे ?

 
 
 
 

5. पुढील पैकी संदेश वाहनाचे आधुनिक साधन कोणते ?

 
 
 
 

6. पुढील पैकी गटात न बसणारा शब्द कोणता ?

 
 
 
 

Question 1 of 6

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.