२७. ३१ ते ४० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

३ दशक व ० एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

दशक व एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

दशक व एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

तीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

२ दशक व २ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

२ दशक व ९ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

दशक व एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

चोवीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

३३ ही संख्या अक्षरात कशी लिहील ?

 
 
 

सत्तावीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 


फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.