२७. ३१ ते ४० ची ओळख व लेखन | इ. पहिली Quiz | गणित online test

पस्तीस ही संख्या अंकात लिहा ?

 
 
 

चोवीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

तेवीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

दशक व एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

बावीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 

दशक व एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

२ दशक व १ एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

चार दशक म्हणजे किती ?

 
 
 

दशक व एकक मिळून किती झाले?

 
 
 
 

एकवीस’ ही संख्या अंकात कशी लिहितात?

 
 
 
 


फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.