४६. डावा – उजवा | इ. पहिली Quiz | गणित online test

1. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या दूर आहे?

 
 

2. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या जवळ आहे?

 
 

3. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या दूर आहे?

 
 

4. खालील चित्रामधील डावी बाजू कोणती?

 
 

5. खालील चित्रामधील डावी बाजू कोणती?

 
 

6. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या जवळ आहे?

 
 

7. रमापासून खालीलपैकी काय जवळ आहे?

 
 

8. खालील चित्रामधील उजवी बाजू कोणती?

 
 

9. खालील चित्रामधील डावी बाजू कोणती?

 
 

10. चित्रामधील खालीलपैकी कोण विहिरीच्या दूर आहे?

 
 

Question 1 of 10

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.