९. हवा | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. आपणास हवेत पाणी कोणत्या रुपात आढळते?

 
 
 
 

2. पृथ्वीपासून वर किती अंतर पर्यत वातावरण आढळते?

 
 
 
 

3. हवेतील कोणत्या घटकातील सहाय्याने वनस्पती आपले अन्न तयार करतात?

 
 
 
 

4. मासे पाण्यात श्वसन करताना कोणता वायू वापरतात?

 
 
 
 

5. पृथ्वीच्या पृष्ठ भागापासून वर वर जाताना वातावरणातील हवेचे थर —-होतात?

 
 
 
 

6. हवेतील ज्वलनासाठी आवश्यक घटक कोणता?

 
 
 
 

7. वातावरणात मिसळणारा धूर निर्माण होण्याचे हे कारण नाही?

 
 
 
 

8. पृध्वी वरील संजीवन कोणत्या वायूची अवश्यकत असते?

 
 
 
 

9. वाऱ्याने —उडून जातात?

 
 
 
 

Question 1 of 9

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.