९. हवा | इ. चौथी Quiz | परिसर अभ्यास १ online test

1. वाऱ्याने —उडून जातात?

 
 
 
 

2. हवेतील ज्वलनासाठी आवश्यक घटक कोणता?

 
 
 
 

3. आपणास हवेत पाणी कोणत्या रुपात आढळते?

 
 
 
 

4. हवेतील कोणत्या घटकातील सहाय्याने वनस्पती आपले अन्न तयार करतात?

 
 
 
 

5. पृथ्वीच्या पृष्ठ भागापासून वर वर जाताना वातावरणातील हवेचे थर —-होतात?

 
 
 
 

6. पृथ्वीपासून वर किती अंतर पर्यत वातावरण आढळते?

 
 
 
 

7. मासे पाण्यात श्वसन करताना कोणता वायू वापरतात?

 
 
 
 

8. पृध्वी वरील संजीवन कोणत्या वायूची अवश्यकत असते?

 
 
 
 

9. वातावरणात मिसळणारा धूर निर्माण होण्याचे हे कारण नाही?

 
 
 
 

Question 1 of 9

फक्त क्लिक करून हा भाग शेअर करा.